BalkanFolk-Mallorca

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 03-07 ОКТОМВРИ 2019 –ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА

Bg En Tr Applications

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 03-07 ОКТОМВРИ 2019 –ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА

Имаме удоволствието да Ви поканим на Първия международен фолклорен фестивал " International Festival BalkanFolk-Mallorca " от 3.10.2019 г. до 7.10.2019 г. в Палма де Майорка.
Цел на фестивала:
Този фестивал е идеална възможност за групи от различни страни да се съберат, за да представят своята култура и нация чрез танци, музика и интересни национални костюми. Палма де Майорка ще бъде място за събиране на танцови групи и национални арт групи от цял ​​свят, за да се срещнат с нови хора, да създадат нови приятелства и да видят красотите на Палма де Майорка. Идеята на фестивала е да развие нови форми на комуникация в международен диалог и международно сътрудничество в бъдеще.

Условия за участие в фестивала:
1.  В този фестивал могат да участват групи от цял ​​свят.
2.  Само фолклорни танцови групи са добре дошли да участват. Не се допускат певчески групи.
3. Броят на участниците е ограничен до 40, включително лидери и водачи.
4. Няма възрастово ограничение.
5. Групите трябва да са готови за 2-3 танца с обща продължителност около 10-12 минути, но не повече.
6. Всяка група трябва да носи националното знаме на страната, която представлява.
7. На групите се препоръчва да носят няколко малки подаръка за обмен.
8. Участниците могат да изпълняват оркестри или записана музика (CD или флаш памет).
9. За да участвате в този фестивал, всяка група трябва да попълни формуляр за кандидатстване. Ако е възможно, когато кандидатствате, моля да ни предоставите някои снимки, видеоклипове или кратка история на групата. Тези материали ще бъдат за рекламни и рекламни цели (в реклами, флаери и плакати).
10. При изпращане на формуляра за заявка се прави и авансово плащане. След това организаторът ще Ви изпрати официално писмо-покана за участие в фестивала.

Такса:
220 евро на човек.
60 евро - такса участие за цялата група.
Таксата за участие включва:
- Настаняване в хотел с три звезди със закуска , климатик и wi-fi.
- Една официална вечеря.
- Транспорт от и до летище, транспорт от хотел до концерти и обратно, транспорт от хотел до официална вечеря и обратно.
- Настаняването ще бъде само в двойни стаи.
- Всяка група ще има на разположение представител от организаторите на фестивала за съдействие на групата по време на фестивала.
Таксата за участие не включва:
- Здравна застраховка .
- Билети за музеи.
- Обяд и вечеря. 


Програма:
 03.10.2019 г. / четвъртък /
- Пристигане в Палма и настаняване в хотел след 13.00 часа.
- Среща с организаторите на фестивала за обсъждане на детайлите на фестивала; при пристигането на групите ще бъде дадена програма с точен график и подробности за всяка от дейностите, споменати в тази програма.
- Свободно време.
 
 04.10.2019 г. / петък /
- Закуска в хотела.
- Дефиле и концерт в Палма де Майорка.
- Свободно време.
 
 05.10.2019 г. / събота /
- Закуска в хотела.
- Концерт в Палма де Майорка.
- Официална вечеря-местна кухня.

 06.10.2019 г. / неделя /
- Закуска в хотела.
- Свободно време.

 07.10.2019 г. / понеделник /
- Закуска в хотела.
- Отпътуване на групите след 11.00ч
- Ще има възможност групите да си оставят багажа в хотела преди 13.00ч за настаняване, както и след 11.00ч при напускане.
 
Групи, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване.
Превежда се  1000 евро депозит след попълнен и подаден формуляр за участие. Останалата сума се превежда до 13.09.2019г

За контакт:
E-mail: delyan_demirev@abv.bg
D. Demirev - мобилен телефон
 00359 885314991; 00359 878853063

 Банкова сметка:
UniCredit Bulbank
IBAN: BG44UNCR70001501781796
Джейлян Зия Демирев

Bg En Tr Applications

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 03-07 OCTOBER 2019 - PALMA DE MAIIORCA

 
Purpose of the festival:
  This festival is an ideal opportunity for groups of different countries to come together to present their culture and nation through dance, music and interesting national costumes. Palma de Mallorca will be the place to collect dance groups and national art groups from around the world to meet new people, create new friendships and see the beauties of Palma de Mallorca. The idea of ​​the festival is to develop new forms of communication in international dialogue and international cooperation in the future.Conditions for participation in the festival:
1. At this festival, groups from all over the world can participate.
11. Only folk dance groups are welcome to participate. Singing groups are not allowed.
12. The number of participants is limited to 40, including leaders and drivers.
13. No age restriction.
14. The groups must be ready to perform 2-3 dances with a total duration of about 10-12 minutes, but no more.
15. Each group must bring with itself the national flag of the country it represents.
16. Groups are advised to bring several small gifts for exchange.
17. Participants can perform with orchestras or recorded music (CD or flash memory).
18. To participate in this festival, each group must complete an application form. If possible, when you apply, please provide us with some photos, videos or a short history of the group. These materials will be for advertising and advertising purposes (in advertisements, flyers and posters).
19. Upon sending the request form, an advance payment is also being made. The organiser will then send you an official letter inviting you to participate in the festival.
Fee:
220 euro per person.
60 euro - participation fee for the whole group.

The participation fee includes:
- Accommodation in a three-star hotel with breakfast, air conditioning and wi-fi.
- An official dinner.
- Transport from and to the airport, transport from hotel to concerts and vice versa, transport from hotel to official dinner and vice versa.
Accommodation will only be in double rooms.
Each group will have a representative from the festival's organisers to assist the group during the festival.
The participation fee does not include:
- Health insurance .
- Tickets for museums.
- Lunch and dinner.Program:
03.10.2019 / Thursday /
- Arrive in Palma and check in the hotel after 13.00.
- Meeting with the organisers of the festival to discuss the details of the festival; a program with a precise timetable and details of each of the activities mentioned in this program will be given on the arrival of the groups.
- Free time.

04.10.2019 / Friday /
- Breakfast at the hotel.
- Defile and concert in Palma de Mallorca.
- Free time.

05.10.2019 / Saturday /
- Breakfast at the hotel.
- Concert in Palma de Mallorca.
- Official dinner-local cuisine.
06.10.2019 / Sunday /
- Breakfast at the hotel.
- Free time.

07.10.2019 / Monday /
- Breakfast at the hotel.
- Departure of the groups after 11.00.
- Groups will be allowed to leave their luggage at the hotel before 13:00 for check-in, and after 11:00 on check-out.

Groups wishing to participate must complete an application form.
A EUR 1000 deposit is transferred after a completed and submitted application form. The rest is to be transferred until September 13, 2019.

For contact:
E-mail: delyan_demirev@abv.bg
D. Demirev - mobile phone
00359 885314991; 00359 87885306

Bank account:
UniCredit Bulbank
IBAN: BG44UNCR70001501781796
Джейлян Зия Демирев  / Dzheylyan Ziya Demirev /

Bg En Tr Applications

ULUSLARARASI HALK FESTİVALİ 03-07 EKİM 2019 - PALMA DE MAIIORCA

   Sizleri, Palma de Mallorca'da, 3.10.2019 ile 7.10.2019 arasında düzenlenen Birinci Uluslararası Folklor Festivali "BalkanFolk-Mallorca Uluslararası Festivali" ne davet ediyoruz.
Festivalin amacı:
  Bu festival, farklı ülke gruplarının kültür ve milletlerini dans, müzik ve ilginç ulusal kostümlerle tanıtmak için bir araya gelmeleri için ideal bir fırsat. Palma de Mallorca, yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlar edinmek ve Palma de Mallorca'nın güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından dans grupları ve ulusal sanat gruplarını toplamanın yeri olacak. Festivalin amacı, uluslararası diyalogda ve gelecekte uluslararası işbirliğinde yeni iletişim biçimleri geliştirmek.

Festivale katılım şartları:
1. Bu festivalde dünyanın her yerinden gruplar katılabilir.
20. Sadece halk dansları grupları katılabilir. Şarkı gruplarına izin verilmez.
21. Katılımcı sayısı, liderler ve sürücüler dahil 40 kişi ile sınırlıdır.
22. Yaş sınırlaması yok.
23. Gruplar toplamda yaklaşık 10-12 dakikalık süren 2-3 dansa hazır olmalı, ancak daha fazla olmamalıdır.
24. Her grup temsil ettiği ülkenin ulusal bayrağını yanında getirmelidir.
25. Grupların alışverişi için birkaç küçük hediyeler getirmeleri önerilir.
26. Katılımcılar orkestra ile beraber performans ortaya koyabilir veya müzik kaydedebilir (CD veya flash bellek).
27. Bu festivale katılmak için her grubun bir başvuru formu doldurması gerekir. Mümkünse, başvurduğunuzda, lütfen bize bazı fotoğraflar, videolar veya grubun kısa bir tarihçesi sağlayın. Bu malzemeler reklam ve reklam amaçlı olacaktır (reklamlarda, el ilanlarında ve afişlerde).
28. Talep formu gönderildiğinde avans ödemesi yapılır. Organizatör daha sonra sizi festivale katılmaya davet eden resmi bir mektup gönderecektir.


Ücret:
Kişi başı 220 euro.
60 euro - tüm grup için katılım ücreti.


Katılım ücreti şunları içerir:
- Kahvaltı, klima ve wi-fi içeren üç yıldızlı bir otelde konaklama.
- Resmi bir akşam yemeği.
- Havalimanından ve havaalanına ulaşım, otelden konsere ve tam tersine, otelden resmi akşam yemeğine ve tam tersi bir ulaşım.
- Konaklama sadece çift kişilik odalarda olacaktır.
- Her gruba, festival süresince gruba yardım etmek için festival organizatörlerinden bir temsilci olacaktır.
Katılım ücreti şunları içermez:
- Sağlık Sigortası.
- Müzeler için biletler.
- Öğle yemeği ve akşam yemeği.

Program:
03.10.2019 / Perşembe /
- Palma'ya varın ve saat 13: 00'dan sonra otelde kayıt yaptırın yapın.
- Festivalin ayrıntılarını tartışmak için festivalin organizatörleriyle buluşma; ve gruplara vardıklarında kesin bir zaman çizelgesi olan ve bu programda belirtilen faaliyetlerin her birinin ayrıntılarını içeren bir program verilecektir.
- Boş zaman.
04.10.2019 / Cuma /
- Otelde kahvaltı.
- Palma de Mallorca'da kortej ve konser.
- Boş zaman.

05.10.2019 / Cumartesi /
- Otelde kahvaltı.
- Palma de Mallorca'da konser.
- Resmi akşam yemeği-yerel mutfak.

06.10.2019 / Pazar /
- Otelde kahvaltı.
- Boş zaman.

07.10.2019 / Pazartesi /
- Otelde kahvaltı.
- 11: 00'dan sonra grupların ayrılması.
- Grupların giriş için saat 13: 00'ten önce ve çıkış sırasında saat 11: 00'den sonra otelde bagajlarını bırakmalarına izin verilecektir.

Katılmak isteyen grupların bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.
Doldurulan ve gönderilen başvuru formundan sonra 1000 EUR tutarında bir depozito yatırılır. Gerisi 13 Eylül 2019'a kadar transfer edilecektir.

İrtibat için:
E-posta: delyan_demirev@abv.bg
D. Demirev - cep telefonu
00359 885314991; 00359 878853063


Banka hesabı:
UniCredit Bulbank
IBAN: BG44UNCR70001501781796
Джейлян Зия Демирев  / Dzheylyan Ziya Demirev /

Bg En Tr Applications

Applications for participation